شرکت ایمن پاد با استقرار سیستم مدیریت کیفیت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 از توف نورد آلمان در زمینه طراحی ،تولید،واردات،نصب و خدمات پس از فروش درهای اتوماتیک گردید.